Heb-ik-recht-op-smartengeld-1024×683

Heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Mogelijk vraagt u zicht af of u recht heeft op smartengeld. Dit is het geval als u letsel heeft opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Dit is een vergoeding die naast de vergoeding voor uw materiële schade moet worden betaald. Wij bespreken in dit artikel wanneer u hier precies recht op heeft en hoe hoog de vergoeding is.

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

Als iemand anders aansprakelijk is voor uw schade, bijvoorbeeld door een verkeersongeval of bedrijfsongeval, moet diegene of zijn verzekeraar uw schade vergoeden. In de eerste plaats gaat dat om uw materiële schade zoals inkomstenderving. In de tweede plaats gaat het om uw immateriële schade. Hiervoor heeft u recht op een vergoeding als:

  1. De aansprakelijke persoon het oogmerk had uw nadeel toe te brengen. Hiervan is zelden sprake.
  2. De benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.
  3. Het nadeel is gelegen in aantasting van de nagedachtenis van een overledene. Deze situatie speelt niet specifiek bij letselschade.

Bij letselschade heeft de benadeelde recht op smartengeld op grond van de tweede categorie. Als er geen sprake is van letsel maar wel van psychisch letsel, dan heeft de benadeelde recht op smartengeld op grond van het feit dat hij of zij ‘op andere wijze in zijn persoon is aangetast’. In de regel moet dan wel sprake zijn van een psychiatrisch erkend ziektebeeld.

Hoe hoog is mijn smartengeld vergoeding?

Als het recht op smartengeld is vastgesteld, is het vervolgens de vraag hoe hoog de vergoeding is. De vergoeding wordt ‘naar billijkheid’ vastgesteld. Dit betekent dat een vergoeding wordt toegekend die passend wordt geacht in het concrete geval. Dat is een zeer open norm die rechters veel vrijheid geven bij het vaststellen van de vergoed. Wel heeft de Hoge Raad hiervoor een aantal handvatten gegeven.

De rechter dient rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard, de ernst en duur van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Rechters moeten letten op bedragen die door andere Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Verder moeten rechters rekening houden met geldontwaarding. Ook mag rekening worden gehouden met de ontwikkelingen in het buitenland, maar deze zijn niet beslissend voor Nederland.

De praktijk leert dat de hoogte van de vergoeding vooral wordt vastgesteld op basis van vergelijkbare zaken. Nadelen hiervan zijn dat soms onvoldoende naar de persoonlijke omstandigheden van de benadeelde wordt gekeken en de bedragen stagneren, omdat telkens naar ‘oude’ uitspraken wordt verwezen.

De hoogte van het smartengeld blijft echter afhankelijk van uw concrete omstandigheden, en dat is maar goed ook. Wilt u een inschatting ontvangen van de hoogte van de smartengeld vergoeding in uw geval? Neem dan kosteloos contact met ons op voor gratis advies.

Hoogte smartengeld door de jaren heen

Zoals gezegd wordt vaak naar uitspraken in het verleden gekeken om de hoogte van het smartengeld vast te stellen. Hierdoor heeft er lange tijd geen ontwikkeling plaatsgevonden in de hoogte van het smartengeld. Dit terwijl in de ons omringende landen de bedragen vele malen hoger liggen. De laatste jaren is er gelukkig een discussie losgebarsten over de achtergebleven ontwikkeling. Hierdoor worden de bedragen steeds hoger. Solvit Letselschade Advocatuur strijdt er in elke zaak voor om een zo hoog mogelijk smartengeld vergoeding te krijgen. Simpelweg omdat de benadeelde daar recht op heeft. Indien nodig starten wij hierover een procedure.

Gratis advies

Neem vrijblijvend contact op met letselschade advocaat Jorian van Oel via 033-3037947 of vanoel@solvitadvocatuur.nl. U kunt bij hem terecht voor gratis advies. Vaak is de gehele bijstand gratis voor u.