Letselschadezaak-1024×620

Begrippen letselschadezaak

De letselschade raad heeft een lijst van begrippen gepubliceerd die veel worden gebruikt in een letselschadezaak. In dit artikel is de begrippenlijst opgenomen.

Begrippen letselschadezaak met een A

Aanrijdingsformulier (SAF: Schade Aangifte Formulier)

Formulier (ook wel Schade Aangifte Formulier genoemd) waarop betrokken partijen de feitelijke situatie van een ongeval weergeven. Het formulier vormt de basis bij de beoordeling van de toedracht van een ongeval, de aansprakelijkheid en mate van schuld aan het ongeval van partijen.

Aansprakelijkheid

De juridische verplichting om andermans schade te vergoeden. Om aansprakelijk te zijn, is niet per se ook schuld vereist. Een verplichting tot schadevergoeding kan ook ontstaan omdat een bepaald feit voor iemands risico komt. Denk bijvoorbeeld aan aanrijdingen tussen zwakkere verkeersdeelnemers (zoals fietsers en voetgangers) en gemotoriseerde voertuigen. In beginsel is de gemotoriseerde aansprakelijk, ook al heeft de bestuurder zelf geen schuld aan het ontstaan van het ongeval. Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk

Aansprakelijkheidsverzekeraar

Verzekeraar bij wie de zorgaanbieder verzekerd is tegen het risico van aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende schadeclaims van onder meer patiënten en/of hun nabestaanden. Daar waar in de tekst wordt gesproken over verzekeraar, wordt daar de aansprakelijkheidsverzekeraar mee bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Aansprakelijkheidsverzekering

Schadeverzekering. Verzekert de aansprakelijkheid van een persoon, die aan een ander persoon schade of letsel toebrengt. Er bestaan diverse soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren), de AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven), WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen).

Aansprakelijkstelling

Brief waarin de patiënt of iemand namens hem de zorgaanbieder aansprakelijk stelt voor een gebeurtenis en de gevolgen daarvan en kenbaar maakt aanspraak te maken op vergoeding van de schade.

Arbeidsdeskundige

Deskundige op het gebied van beroepen en arbeidsprocessen. Tevens is hij deskundig op de lichamelijke belasting die een beroep voor de beroepsbeoefenaar met zich meebrengt.

Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld wanneer het er naar uitziet dat een slachtoffer niet op afzienbare termijn haar eigen werk (volledig) kan hervatten. Hij of zij kan bij de eigen werkgever van het slachtoffer nagaan in hoeverre daar geschikt werk voor het slachtoffer beschikbaar is. Indien er geen geschikt werk bij de eigen werkgever voorhanden is kan de arbeidskundige buiten het bedrijf op zoek gaan naar een geschikte werkgever. Tot slot kan een arbeidsdeskundige behulpzaam zijn bij het vinden van ander werk of het vinden van een andere opleiding (omscholing).

Arbeidsongeschiktheid

Als een persoon niet in staat is om arbeid te verrichten. Dit kan een lichamelijke en/of psychische oorzaak hebben. Soms wordt de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ongeval. De daaruit voortvloeiende schade (verlies arbeidsvermogen) kan bij de verzekeraar van de aansprakelijke worden geclaimd.

Begrippen met een B

Behandelplan Letselschade

Plan van aanpak voor de behandeling van een letselschadezaak. In het behandelplan worden diverse basisgegevens van het slachtoffer genoteerd, er worden werkafspraken gemaakt over het verloop van de schadebehandeling en er wordt een schadestaat in bijgehouden. Verder kunnen er afspraken in worden gemaakt hoe men in voorkomende gevallen een verschil van inzicht zal oplossen. Het behandelplan is in ieder geval nodig voor letselzaken waarin de schade een zekere ernst heeft en wordt met name aanbevolen wanneer blijkt dat het slachtoffer niet binnen een half jaar na het ongeval volledig hersteld is.

Belangenbehartiger

De persoon die uw belangen vertegenwoordigt tijdens de schadebehandeling. Er zijn verschillende soorten belangenbehartigers: letselschadeadvocaten, rechtsbijstandverzekeraars en letselschadebureaus.

Belastinggarantie

Verklaring van de aansprakelijke verzekeraar, dat deze ervoor instaat dat de schadevergoeding niet aan heffing Inkomstenbelasting en/of sociale premies (Box 1) onderhevig is. Mocht er met de fiscus discussie ontstaan over de al dan niet belastbaarheid, dan zal de verzekeraar deze discussie voor haar rekening nemen en zo nodig een procedure voeren. Eventuele kosten zijn daarbij voor de verzekeraar. Als de belastingdienst toch een aanslag inkomstenbelasting oplegt over de schadevergoeding, dan neemt de verzekeraar deze aanslag voor haar rekening.

BEM-clausule (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen)

Wanneer er een schadevergoeding aan een minderjarige zal worden betaald, dan moeten de wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige toestemming aan de Kantonrechter vragen om een schaderegeling voor hem of haar aan te gaan. Aan de machtiging van de Kantonrechter is vaak de voorwaarde verbonden, dat er ten behoeve van het kind een spaarrekening geopend moet worden met een zogenaamde BEM-clausule. De BEM-clausule houdt in dat gedurende de minderjarigheid de hoofdsom wordt geblokkeerd en alleen de rente opgenomen kan worden. Slechts met toestemming van de Kantonrechter kan gedurende die periode de hoofdsom ten behoeve van de minderjarige aangetast worden. De clausule vervalt zodra het slachtoffer meerderjarig wordt.

Blijvende invaliditeit

Als door een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval een blijvende functiestoornis van een lichaamsdeel ontstaat, noemt men dit functionele invaliditeit. De mate van de invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage staat los van een eventueel percentage arbeidsongeschiktheid. Zo kan er best een percentage blijvende invaliditeit voor het gehele lichaam zijn, zonder dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek en om te beslissen of daarvan mededeling aan anderen mag worden gedaan. Dit recht volgt uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Let wel: het ‘achterhouden’ van onderzoeksgegevens, kan gevolgen hebben voor letselschadezaak. Raadpleeg daarom een rechtshulpverlener.

Buitengerechtelijke kosten

Kosten die iemand maakt om, buiten het kader van een gerechtelijke procedure, aansprakelijkheid aan te tonen en/of zijn schade te verhalen.

Begrippen C-D

Causaal verband of Causaliteit

Verband tussen oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld tussen het ongeval en het letsel.

Civielrechtelijk aansprakelijk stellen

Schadevergoeding vorderen op basis van het civiele recht. Zie ook aansprakelijkstelling.

Complicatie

Onbedoelde medische gebeurtenis die inherent is of kan zijn aan bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Correctierecht

Het recht van de patiënt op correctie van gegevens in zijn medisch dossier. Dit kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Het correctierecht strekt zich niet uit over meningen, opiniërende uitspraken of verslagen van (subjectieve) waarnemingen. Het is niet bedoeld om persoonsgegevens bestaande uit indrukken, meningen en conclusies waarmee een patiënt het oneens is, te corrigeren.

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Deskundigenrapport

Het rapport opgesteld door de (medisch) deskundige.

Driegesprek

Gesprek tussen het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar. Het doel hiervan is om partijen kennis met elkaar te laten maken en om de schadebehandeling af te stemmen. Het gesprek kan plaatsvinden aan het begin, tijdens en aan het einde van de schadebehandeling. Het is zeer zeker géén vervanging voor het contact tussen u en uw belangenbehartiger, of tussen uw belangenbehartiger en de verzekeraar. Voor het slachtoffer moet van tevoren duidelijk zijn wat het doel van het gesprek is. Het slachtoffer kan zelf ook onderwerpen aandragen. Van een driegesprek wordt een verslag gemaakt. Betrokkenen spreken aan het begin van het gesprek af wie dit doet. In het verslag staan de actiepunten en afspraken. Betrokkenen kunnen het verslag na ontvangst corrigeren.

Dubbele redelijkheidstoets

Toetsing waarbij beoordeeld wordt of het redelijk is dat het slachtoffer of de patiënt zich van juridische bijstand voorziet en of de omvang van de kosten daarvan redelijk is.

Begrippen E-G

Economische kwetsbaarheid

De omstandigheid dat het slachtoffer door allerlei factoren (verergering van de klachten als gevolg van het ongeval, ontslag, reorganisatie) kwetsbaarder is voor een vermindering van zijn inkomen dan een vergelijkbaar maar geheel gezond persoon.

Finale kwijting, afwikkeling ter

Definitieve afwikkeling van een letselschadezaak. Tegenovergestelde van een afwikkeling onder voorbehoud. Bij een dergelijke afwikkeling is het altijd aan te bevelen een letselschade-deskundige om advies te vragen.

Fout

Onjuist handelen/nalaten.

Functionele invaliditeit

Blijvende functiestoornis van een deel van het lichaam die het gevolg is van een aangeboren afwijking, een ziekte of een ongeval. Dit type functieverlies wordt uitgedrukt als percentage verlies van het betreffende onderdeel van het lichaam.

Gelaedeerde

De benadeelde persoon, bijvoorbeeld het slachtoffer.

Gerechtelijke procedure

Procedure bij een kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of de Hoge Raad.

Begrippen H-K

Huishoudelijke hulp

Ten gevolge van een ongeval kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk of voor langere tijd iemand in te schakelen om in het huishouden te helpen. In dat geval kunnen de kosten die hiermee gemaakt worden, in beginsel op de aansprakelijke persoon verhaald worden. Het gaat dan om hulp bij de normale taken in de huishouding zoals wassen, strijken, poetsen, koken, bedden opmaken en boodschappen doen. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp bevat normbedragen voor de vergoeding van kosten voor huishoudelijke hulp gedurende de eerste periode na een ongeval.

Immateriële schade

Schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Incident

Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of (nog) kan leiden.

Jurisprudentie

De verzameling van alle rechterlijke uitspraken. Ook wel rechtspraak genoemd.

Keuring

Medisch onderzoek bijvoorbeeld in het kader van reintegratie, beoordeling arbeidsongeschiktheid, medische expertise door onafhankelijk specialist. Een keuring kan dus verschillende doelen hebben.

Klacht

Het te kennen geven van ontevredenheid.

Begrippen L-M

Laedens

De veroorzaker van de schade.

Letsel

Lichamelijke verwondingen of psychische problemen veroorzaakt door een ongeval.

Letselschade

Schade door lichamelijke verwondingen of geestelijke problemen van een verkeersslachtoffer. Letsel is niet altijd zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan nekletsel of slapeloze nachten. Letselschade kan bestaan uit materiele schade (kosten) maar ook uit ‘immateriele schade’ ofwel smartengeld. Letselschade wordt ook wel personenschade genoemd.

Mantelzorg

De zorg die mensen vrijwillig bieden aan een zieke naaste (een familielid, vrienden en/of kennissen). Kenmerkend voor deze zorg is dat deze geleverd wordt door mensen die al een sociale relatie met elkaar hadden voordat de zorg nodig werd. De mantelzorg is geregeld in de WMO (Wet Maatschappelijke Organisatie).

Materiële schade

Schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld een kapotte fiets of misgelopen inkomen.

Mediation

Een alternatieve methode om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te gaan. Bij mediation lossen partijen samen hun conflict op, met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar. Wint aan populariteit vanwege de vaak succesvolle afwikkeling van een conflict.

Medisch adviseur

Een arts die een partij van medisch advies voorziet.

Medisch deskundige

De specialist die een medisch deskundigenonderzoek verricht.

Medisch deskundigenonderzoek

Het door een partij of door partijen gezamenlijk gevraagde onderzoek door een specialist naar aanleiding van een incident met gevolgen, dat de specialist afsluit met een rapport waarin hij de vragen beantwoordt die hem zijn gesteld door de aanvrager(s) van het onderzoek.

Medisch dossier

Alle medische bescheiden die in relatie met de klacht (kunnen) staan.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Onderzoek door een medisch deskundige naar de haalbaarheid van een aansprakelijkstelling.

Medische eindsituatie of -toestand

Situatie waarin iemand ofwel geheel is hersteld ofwel dat er in het herstel geen wezenlijke veranderingen (verbeteringen of verslechteringen) te verwachten meer zijn. Vaak is dit het moment waarop de specialist aangeeft ‘uitbehandeld’ te zijn. Het is vaak ook het moment waarop tot de berekening van toekomstige schade kan worden overgegaan. Immers, dan is meestal voldoende duidelijk welke gevolgen het letsel heeft gehad en mogelijk nog zal hebben.

Medische Expertise

Medisch onderzoek, verricht door een onafhankelijk arts, om de blijvende gevolgen van het letsel vast te stellen. Deze gevolgen worden uitgedrukt in een percentage blijvende invaliditeit. Bovendien worden de beperkingen omschreven. Daarbij wordt een inschatting gegeven van mogelijke risico’s die men in de toekomst door het letsel mogelijk nog loopt. Dit onderzoek zal meestal plaatsvinden zodra er sprake is van een medische eindsituatie en er onduidelijkheden bestaan over de mate van blijvende invaliditeit.

Vaak vormt de rapportage die wordt gemaakt naar aanleiding van het onderzoek de basis voor de uiteindelijke afwikkeling van de letselschadezaak.

Begrippen N-O

Niet ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De rechter is zelf wel bevoegd om van het klaagschrift kennis te nemen, maar kan toch geen inhoudelijk oordeel vellen, bijvoorbeeld omdat de naam van de belanghebbende niet is vermeld in het klaagschrift. Kan ook bepaald worden wanneer een schadeclaim in een strafzaak (voeging) te ingewikkeld is om daar te behandelen of onvoldoende is onderbouwd. In dat geval kan een schadeclaim nog wel worden ingediend bij de veroorzaker zelf of eventueel in een civiele procedure.

Noemenswaardig letsel

Letsel dat niet na enkele weken geheel hersteld is maar gedurende deze korte hersteltijd geen ondraaglijke pijn of ernstig ongemak veroorzaakt. In de meeste gevallen zal men een arts of therapeut bezoeken.

Ongegrond

Zonder feitelijke of juridische basis. Bijvoorbeeld als er onvoldoende bewijs is om verder te vervolgen. Strafrechtelijk begrip.

Ophelderingsplicht

De plicht van de zorgaanbieder om zoveel mogelijk feitelijke gegevens te verschaffen.

Overlijdensschade

Men kan verschillende soorten schade onderscheiden, namelijk materiële en immateriële schade en daarnaast zaakschade en personenschade. Deze begrippen worden nog al eens verward. Met name wordt zaakschade verwisseld met materiële schade. Zaakschade is vermogensschade door beschadiging van een zaak (dit is dus materiële schade). Personen- of persoonlijke schade is letsel- of overlijdensschade. Letselschade is materiële schade (vermogensschade) door letsel, plus immateriële schade door pijn, verdriet en derving van levensvreugde. De immateriële schade wordt vergoed door smartengeld. Overlijdensschade is vermogensschade, bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten.

Overmacht

Een onvoorziene situatie, die niet aan een persoon kan worden toegerekend. Let op: bij een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een zwakkere verkeersdeelnemer (fietser of voetganger) gelden er zeer strikte (juridische) criteria waaraan voldaan moet worden om overmacht aan te nemen. De rechter kent slechts zelden een beroep op dit type overmacht toe.

Begrippen P-R

Patiënt

De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben.

Personenschade

Men kan verschillende soorten schade onderscheiden, namelijk materiële en immateriële schade en daarnaast zaakschade en personenschade. Deze begrippen worden nog al eens verward. Met name wordt zaakschade verwisseld met materiële schade. Zaakschade is vermogensschade door beschadiging van een zaak (dit is dus materiële schade). Personen- of persoonlijke schade is letsel- of overlijdensschade. Letselschade is materiële schade (vermogensschade) door letsel, plus immateriële schade door pijn, verdriet en derving van levensvreugde. De immateriële schade wordt vergoed door smartengeld. Overlijdensschade is vermogensschade, bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten.

Regres

In Nederland is iedereen verplicht verzekerd tegen zorgkosten. De medische kosten die naar aanleiding van een ongeval ontstaan worden in de regel door de zorgverzekeraar vergoed. Feitelijk zou echter de aansprakelijke verzekeraar deze kosten moeten voldoen. De zorgverzekeraar heeft daarom een wettelijk recht gekregen om de betaalde zorgkosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit recht wordt het Regres recht genoemd. Niet alleen de zorgverzekeraars hebben dit regresrecht, ook werkgevers kunnen hun loonschade op de aansprakelijke partij verhalen.

Re-integratie

Het hervatten van eigen of ander werk door een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer op een zodanige manier, dat de werknemer ondanks zijn of haar lichamelijke beperkingen, weer in staat is om aan de arbeidsmarkt deel te nemen en inkomen te verdienen.

Begrippen S-T

Schade

Men kan verschillende soorten schade onderscheiden, namelijk materiële en immateriële schade en daarnaast zaakschade en personenschade. Deze begrippen worden nog al eens verward. Met name wordt zaakschade verwisseld met materiële schade. Zaakschade is vermogensschade door beschadiging van een zaak (dit is dus materiële schade). Personen- of persoonlijke schade is letsel- of overlijdensschade. Letselschade is materiële schade (vermogensschade) door letsel, plus immateriële schade door pijn, verdriet en derving van levensvreugde. De immateriële schade wordt vergoed door smartengeld. Overlijdensschade is vermogensschade, bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten.

Schade Aangifte Formulier (SAF)

Formulier (ook wel Aanrijdingsformulier genoemd) waarop betrokken partijen de feitelijke situatie van een ongeval weergeven. Het formulier vormt de basis bij de beoordeling van de toedracht van een ongeval, de aansprakelijkheid en mate van schuld aan het ongeval van partijen.

Schadebehandelaar

Dossierbehandelaar bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgaanbieder.

Schadebehandeling

Het proces waarin u, uw belangenbehartiger en de verzekeraar gezamenlijk proberen tot oplossingen en een schadevergoeding te komen voor uw schade als gevolg van het ongeval.

Schadebeperkingsplicht

Op het slachtoffer rust de verplichting om de schade zo beperkt mogelijk te houden, voor zover dit redelijk is. Indien een voordeligere oplossing net zo passend is als een dure oplossing, dan behoeft de aansprakelijke partij niet de duurste oplossing te vergoeden. Is de goedkopere oplossing echter niet passend, dan staat niets eraan in de weg om een vergoeding voor die duurdere oplossing te ontvangen. Ook kosten die gemaakt worden om de schade te beperken, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Schadeclaim

Vordering van een patiënt tot vergoeding van de door hem geleden en/of in de toekomst nog te lijden materiële of immateriële schade.

Schaderegelaar

Verzekeraars schakelen soms een extern bureau in om de schade inhoudelijk te behandelen. Deze bureaus kunnen verschillende namen hanteren, zoals expertisebureau, schaderegelingskantoor, personenschade-experts en dergelijke.

Smartengeld

Smartengeld is de schadevergoeding voor de pijn, het verdriet, het ongemak en de vermindering van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van de aard en ernst van het letsel, de duur van een (eventuele) ziekenhuisopname, de blijvende (psychische) gevolgen van een ongeval en blijvende verminkingen of ontsieringen aan het lichaam. Ook kunnen de leeftijd en het beroep van het slachtoffer een rol spelen bij de hoogte van het smartengeld.

Er zijn geen standaardbedragen voor het smartengeld. De vergoeding wordt altijd vastgesteld in het concrete geval. Wel wordt doorgaans aansluiting gezocht bij bedragen die eerder door rechters zijn toegekend in vergelijkbare gevallen. Een verzameling van deze uitspraken is opgenomen in de ANWB Smartengeldgids. Overigens komt niet al het leed voor vergoeding in aanmerking. Tot op heden is het in Nederland voor nabestaanden nog niet mogelijk om smartengeld wegens het verlies van een dierbare (affectieschade) te vorderen.

Stuiten (van de verjaring)

Het stoppen of voorkomen van verjaring. Stuiten moet schriftelijk plaatsvinden. Daarbij moet je ondubbelzinnig aan de wederpartij kenbaar maken, dat je aanspraak wilt blijven maken op je rechten. Als u vermoedt dat uw zaak dreigt te verjaren of misschien al is verjaard, dan kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk aan een deskundige voorleggen. Als een zaak namelijk is verjaard, heeft u geen recht meer op schadevergoeding!

Toerekenbare tekortkoming

Een wanprestatie, d.w.z. een schending van een verbintenis op een zodanige wijze, dat deze degene die tot een prestatie verplicht is (de schuldenaar) valt toe te rekenen.

Tuchtprocedure

Procedure voor een tuchtcollege op basis van een klacht van een patiënt.

Begrippen met een V

Vaststellingsovereenkomst

Overeenkomst tussen slachtoffer en de aansprakelijke partij of diens WA-verzekeraar. Hierbij wordt onderling, dus zonder tussenkomst van de rechter, de omvang van de schadevergoeding vastgelegd.

Verjaring

De rechtsfiguur waarbij rechten vervallen door verloop van een bepaalde termijn. Deze termijn wordt verjaringstermijn genoemd en kan worden gestopt (gestuit) door een stuitingshandeling. Er gelden verschillende verjaringstermijnen. Om te voorkomen dat een recht verjaart, moet de verjaring op tijd worden gestuit (gestopt). Dit stuiten moet gebeuren volgens wettelijke regels. Raadpleegt u hiervoor altijd een deskundige. Als een zaak namelijk is verjaard, heeft u geen recht meer op schadevergoeding! Stuit u op tijd, dan begint een nieuwe verjaringstermijn die gelijk is aan de oude termijn.

Verlies Arbeidsvermogen (VAV)

Ook wel genoemd ‘verlies verdienvermogen’ en wil zeggen, het verlies van het vermogen om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Zowel werknemers in loondienst als zelfstandig ondernemers kunnen met dit begrip te maken krijgen. Om te bepalen hoe hoog de schade wegens verlies arbeidsvermogen is, wordt de situatie van voor het ongeval vergeleken met de situatie na het ongeval.
Werknemers in loondienst kunnen in beginsel volstaan met het overleggen van hun salarisstroken jaaropgaven vanaf enige tijd voor het ongeval tot en met heden. De berekening van de schade van zelfstandigen is lastiger. Zij zullen ten minste hun jaarcijfers van voor en na het ongeval moeten overleggen en bovendien alle belastingaanslagen en belastingaangiften. Deze opsomming is echter niet volledig. Welke concrete informatie nodig is, verschilt van geval tot geval.
Voor de berekening van toekomstige schade wordt onder andere ook rekening gehouden met de carrièreperspectieven, opleidingsniveau, mate van arbeidsongeschiktheid en dergelijke. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de statistische gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Vermogensschade

Men kan verschillende soorten schade onderscheiden, namelijk materiële en immateriële schade en daarnaast zaakschade en personenschade. Deze begrippen worden nog al eens verward. Met name wordt zaakschade verwisseld met materiële schade. Zaakschade is vermogensschade door beschadiging van een zaak (dit is dus materiële schade). Personen- of persoonlijke schade is letsel- of overlijdensschade. Letselschade is materiële schade (vermogensschade) door letsel, plus immateriële schade door pijn, verdriet en derving van levensvreugde. De immateriële schade wordt vergoed door smartengeld. Overlijdensschade is vermogensschade, bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten.

Verzekeraar

Tenzij anders vermeld, wordt op deze website met ‘verzekeraar’ bedoeld de aansprakelijkheidsverzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt.

Voegen (in het strafproces)

Manier voor het slachtoffer van een misdrijf, om tijdens het strafproces tegen de verdachte om een schadevergoeding te vragen. Het verzoek om schadevergoeding kan voorafgaand aan een zitting schriftelijk gedaan worden door het invullen van een voegingsformulier. Er kan ook tijdens de zitting zelf mondeling gevoegd worden. Tijdens het strafproces vraagt de Officier van Justitie aan de rechter om naast een uitspraak over het misdrijf, ook een uitspraak te doen over de toewijzing van de schade. De vordering tot schadevergoeding loopt als het ware mee in het proces tegen de verdachte. Het slachtoffer hoeft dus geen aparte procedure te starten. Bovendien zijn aan het voegen voor de benadeelde geen kosten verbonden. De vordering moet zo eenvoudig mogelijk zijn.

Voorbehoud, afwikkeling onder

Voorwaarde bij de eindafwikkeling van de schade, inhoudende dat onder bepaalde omstandigheden aanvullend recht bestaat op een schadevergoeding. Tegenovergestelde van een afwikkeling ter finale kwijting.

Voorschot

Een vooruitbetaling van schade die al is geleden of op (korte) termijn is te verwachten zolang er nog geen eindregeling is getroffen. Doordat u voldoende voorschotten ontvangt, wordt voorkomen dat u onnodige financiële zorgen krijgt gedurende de schadebehandeling. Het is daarom wezenlijk voor de verhoudingen tussen betrokkenen.
Voorschotten worden gegeven voor bijvoorbeeld de kosten van huishoudelijke hulp en kinderopvang, verzorging en verpleging, (para)medische behandelingen die de zorgverzekeraar niet vergoedt en belangenbehartiging. Ook eventueel inkomensverlies gedurende de eerste twee jaar na het ongeval komt in aanmerking voor bevoorschotting.

Begrippen W-Z

WAM

Volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) is iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig verplicht om een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Wettelijke Rente

Vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft wanneer de schade niet direct vergoed wordt.

De termijn voor wettelijke rente gaat lopen vanaf de datum dat de schade werd geleden. In de regel is dit de ongevalsdatum.

Zaakschade

Men kan verschillende soorten schade onderscheiden, namelijk materiële en immateriële schade en daarnaast zaakschade en personenschade. Deze begrippen worden nog al eens verward. Met name wordt zaakschade verwisseld met materiële schade. zaakschade = vermogensschade door beschadiging van een zaak (= materiële schade); personen- of persoonlijke schade = letsel- of overlijdensschade; letselschade = materiële (vermogensschade door letsel ) + immateriële schade (= niet-vermogensschade of ideële schade) door pijn, verdriet en derving van levensvreugde, te vergoeden door smartengeld); overlijdensschade = vermogensschade, bestaande uit derving van levensonderhoud door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten (= materiële schade).

Zelfredzaamheid, verlies van

Verlies van het vermogen om zichzelf nog persoonlijk te verzorgen of zich zonder hulp van anderen in het maatschappelijk leven nog zelfstandig voort te bewegen. Kosten die in verband met het verlies van zelfredzaamheid worden gemaakt, kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Zelfwerkzaamheid, verlies van

Het verlies van het vermogen om zelf werkzaamheden in, aan en rond huis en tuin te verrichten. Indien men bijvoorbeeld normaal gesproken zelf het schilderwerk van zijn huis deed maar ten gevolge van een ongeval hiervoor iemand moet inhuren, dan kunnen deze kosten in beginsel verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Heeft u letsel opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 033-3037947 of info@solvitadvocatuur.nl. Wij geven u gratis advies over de mogelijkheden. Bij letselschade is de gehele bijstand door een advocaat vaak gratis. Lees hier waarom