Rolstoel-letselschade-2048×1365

Verzekeraar moet aangepaste woning financieren

Op 18 december 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een zaak, waarin de vraag centraal stond of de verzekeraar een aangepaste woning van het slachtoffer moet financieren. Hierna wordt uitgelegd wat er speelt in deze zaak en wat de uitspraak van de rechtbank is.

Wat speelt er in deze zaak?

Een man loopt op 9 maart 2007 als gevolg van een fietsongeval letsel aan zijn linkerknie op. Univé heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. De man is door zijn letsel beperkt in zijn mobiliteit zowel binnens- als buitenshuis. Adviesbureau Trivium concludeert dat de woning van de man niet geschikt is en bovendien niet geschikt te maken is. Hij beschikt niet over voldoende financiële middelen om zelf een andere woning te financieren. De man vraagt de rechtbank om die reden voor recht te verklaren dat:

(i) Univé gehouden is om ervoor te zorgen dat hij daadwerkelijk een passende en/of aanpasbare woning kan aankopen en de voor de aankoop en bewoning noodzakelijke financiële middelen te verschaffen;

(ii) dat Univé niet van verzoeker kan vergen dat hij genoegen neemt met verhuizen naar een appartement;

(iii) dat Univé geen recht op voordeelsverrekening (in verband met het door de man verkrijgen van een duurder huis) toekomt.

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank stelt voorop dat Univé de schade die de man lijdt volledig moet vergoeden. De man woont nu in een twee-onder-een-kapwoning. Alleen daarom al kan niet van hem worden gevergd dat hij naar een appartement verhuist. De rechtbank gaat – ondanks dat Univé dit te ruimhartig vindt – uit van het advies van Trivium. Hierin staat dat de woning ook voorzien moet zijn van een bijkeuken, garage en tuin. Als de man financieel niet in staat is een andere woning te kopen, dan zal Univé op een manier in dat financiële tekort moeten voorzien. Een andere conclusie doet afbreuk aan het principe van volledige schadevergoeding. De rechtbank doet twee suggesties op welke wijze Univé in de behoefte van de man kan voorzien: een concreet bedrag ter hoogte van het feitelijke tekort ter beschikking stellen of een garantiestelling afgeven voor de hypotheekverstrekker die daardoor bereid is aan de man een hogere lening te verstrekken. De optie van een garantiestelling komt de rechtbank het meest praktisch en haalbaar voor.

Verder gaat de rechtbank in op eventuele voordeelsverrekening. Univé stelt dat omdat het vermogen van de man stijgt als Univé een duurder huis financiert, deze vermogensstijging verrekend moet worden met de overige schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat van voordeelsverrekening slechts sprake kan zijn als een voordeel werkelijk is genoten, of naar redelijke verwachting daadwerkelijk genoten zal worden. In dit geval is hiervan geen sprake. Allereerst kan hiervan pas sprake zijn als de schade van de man volledig is vergoed, wat nu niet het geval is. Verder geldt dat door het verkrijgen van de eigendom van een duurder huis het vermogen van de man weliswaar zou toenemen, maar daarvan geniet hij pas daadwerkelijk voordeel als hij het huis verkoopt of er op een andere manier financieel voordeel aan ontleent. Of en wanneer dat zo zal zijn en welk bedrag daarmee gemoeid zal zijn, is niet op voorhand vast te stellen. Bovendien zou voordeelsverrekening op dit moment ertoe leiden dat de man in feite onmogelijk wordt gemaakt een andere woning te betrekken.

Wilt u weten wat wij in geval van letselschade voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 033 – 303 79 47 of info@solvitadvocatuur.nl.