Stappen-letselschadezaak

De 5 stappen van een letselschadezaak

Een letselschadezaak kent globaal 5 stappen:

  1. Informatie verzamelen
  2. Aansprakelijk stellen
  3. Vaststellen medische eindtoestand
  4. Definitieve schadeberekening
  5. Afwikkeling zaak

Hierna wordt nader ingegaan op deze stappen.

1. Informatie verzamelen

Allereerst is het van belang alle relevante informatie te verzamelen. Aan het begin van een zaak wordt door de advocaat (als deze is ingeschakeld) een afspraak gemaakt met het slachtoffer. Tijdens de bespreking kan het slachtoffer vertellen wat er is gebeurd en wat de gevolgen zijn. Op basis daarvan bepaalt de advocaat welke aanvullende informatie en stukken nodig zijn. Onder meer de volgende stukken kunnen relevant zijn:

  • schade aanrijdingsformulier
  • medische informatie
  • politierapport
  • getuigenverklaringen
  • bewijs van schade

Op basis van deze informatie beoordeelt de advocaat of de tegenpartij aansprakelijk is en kan een beeld worden gevormd van de (potentiële) schade.

2. Aansprakelijk stellen

De tweede stap is het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. In de aansprakelijkstelling wordt uitgelegd wat er gebeurd is en op welke juridische gronden de tegenpartij aansprakelijk is. De grondslag is afhankelijk van de toedracht. Zo is bij een verkeersongeval vaak sprake van een onrechtmatige daad. Bij een arbeidsongeval gaat het veelal om een zorgplichtschending van de werkgever. En bij een medische fout gaat het om het door de hulpverlener niet nakomen van zijn verplichtingen. Verder wordt de tegenpartij (kort) geïnformeerd over de schade. Voor aansprakelijkheid is voldoende dat er enige schade is.

Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, is deze partij verplicht de schade van het slachtoffer te vergoeden. Indien de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst, kan een procedure bij de rechtbank worden gevoerd om de aansprakelijkheid vast te laten stellen. Soms wordt zonder erkenning van de aansprakelijkheid een schadevergoeding betaalt. Die vergoeding dekt dan echter vaak niet de volledige schade.

3. Vaststellen medische eindtoestand

Er is sprake van een medische eindtoestand als de medische situatie niet meer zal verbeteren of verslechteren. In beginsel kunnen pas dan definitieve afspraken over de schadevergoeding worden gemaakt. Soms gebeurt dit toch al eerder om verschillende omstandigheden; bijvoorbeeld als het slachtoffer de zaak graag wil afsluiten. Omdat het herstel lang kan duren, worden tussentijds regelmatig medische informatie en adviezen van de medisch adviseurs gewisseld tussen partijen. Dat is ook nodig om tussentijds vergoedingen van de schade te ontvangen.

Als er een medische eindtoestand is bereikt, kunnen de blijvende gevolgen van het ongeval worden vastgesteld. Dit gebeurt vaak door een medisch deskundige. Om de beperkingen vast te stellen, kan een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Vaak wordt echter daarvoor al een regeling over de schadevergoeding bereikt.

4. Definitieve schadeberekening

Om definitieve afspraken over de (toekomstige) schadevergoeding te maken, moet een schadeberekening worden gemaakt. Deze wordt door de advocaat vastgelegd in een schadestaat. De schade bestaat onder meer uit verlies van arbeidsvermogen, gemaakte kosten, huishoudelijke hulp en immateriële schade. Als de schadeberekening complex is, kan een rekenkundige worden ingeschakeld om deze berekening te maken. In het geval van een zelfstandig ondernemer wordt vaak ook een bedrijfseconoom ingeschakeld.

Omdat het lang kan duren voordat een definitieve berekening kan worden gemaakt, worden gedurende een zaak voorschotten op de definitieve schadevergoeding betaald. Hiermee wordt de tussentijdse schade vergoed. De tegenpartij heeft overigens niet alleen maar financiële verplichtingen, maar moet ook actief hulp bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het inschakelen van een arbeidsdeskundige om het slachtoffer weer aan het werk te helpen.

5. Afwikkeling zaak

Als er overeenstemming is bereikt over de definitieve schade, wordt met de tegenpartij een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken over de schadevergoeding vastgelegd. Enerzijds kan een slachtoffer na het tekenen van de overeenkomst geen aanvullende schadevergoeding meer krijgen. Dat is alleen anders als een voorbehoud is opgenomen, bijvoorbeeld voor medische risico’s. Lees hier de recente blog over het opnemen van een voorbehoud. Anderzijds hoeft het slachtoffer niets terug te betalen als de schade lager blijkt uit te vallen.

Op de website van de Letselschade Raad is een begrippenlijst opgenomen. Deze kan behulpzaam zijn als gebruikte termen onduidelijk zijn.

Neem gratis contact met ons op voor advies bij letselschade. Dat kan via 033-3037947 en info@solvitadvocatuur.nl.